Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:2022.06.01.Új dokumentumok jelentek meg a Dokumentumok menüpont alatt!
2022.03.31.
HÍRDETMÉNY - BEIRATÁS
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményébe a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás

IDŐPONTJA: 2022.05.02. – 2022.05.06.
Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd:8:00 - 16:00
Szerda:8:00 - 16:00
Csütörtök:8:00 - 16:00
Péntek:8:00 - 16:00

HELYSZÍN:
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, Petőfi Utcai Tagóvodája
6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u. 26.
Bejárat az Erkel Ferenc utcáról

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
a gyermek: - TAJ kártyája
- lakcím kártyája
- adókártyája (ennek hiányában a NAV által kiállított igazolás a gyermek adóazonosító jeléről)
- személyi igazolványa (ha rendelkezik vele)
- születési anyakönyvi kivonata
- oltási kiskönyve

a szülő:
- személyi igazolványa
- lakcímkártyája

1.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fent megjelölt időpontban és helyszínen.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdés értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kalocsa Város Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.
Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra a beiratkozás időtartam kezdő időpontjáig, azaz 2022.05.02-ig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
FONTOS tudnivaló:
A külföldön levő óvodaköteles korú gyermek szülője köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját, azaz 2022.05.06-át követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A szabálysértési törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, melynek megállapítása esetében 5.000 - 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.

1.) Az Alapító Okirat szerint intézményünk jogosult fogadni az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

2.) Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Újvárosi Tagóvodája megszűnt 2022.02.01. naptól. A körzetbe tartozó gyermekek beíratását Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Petőfi Utcai Tagóvodájában kell kezdeményeznie a szülőnek!!! Az új tagóvoda címe: 6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u. 26.

3.) Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Kunszt Utcai Tagóvodájába a 2022/23-as nevelési évre felvett gyermekek 2022.09.01-től Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Petőfi Utcai Tagóvodájában kerülnek ellátásra. Az új tagóvoda címe: 6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u. 26.

4.) Az óvodai körzetek az alábbi linken elérhetők: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

5.) A Csokonai Utcai Óvoda egy csoportjában kétnyelvű német nemzetiségi nevelés folyik.

6.) Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésekről a szülőket írásban értesítjük.

7.) Jogorvoslati lehetőséggel az Nkt. 37-38. §-ai alapján élhetnek a szülők.

2021.06.21.Aranykulcs bábszakkör
(Kalohírek cikk)

         

               
2021.03.22.
Hirdetmény
Óvodai beiratkozás Kalocsa Város Óvodája és Bölcsőde intézményébe


Az emberi erőforrások minisztere – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10) EMMI határozatában a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában eljárási szabályokat határozott meg.
   - A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása szerint miden óvodaköteles gyermek 
     felvételre kerül a körzeti óvodájába 2021. április 23-ig.
   - A beiratkozáshoz szükséges szándéknyilatkozatot e-mailben vagy papír alapon lehet benyújtani.
   - Az iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.(várhatóan 
     2021.09.01-jén)
   - A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad 
     férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud a benyújtott szándéknyilatkozatok 
     alapján.

A beiratkozás ideje: 2021.04.19 –től   04.30 –ig tart.

Az óvodakötelezettségről:
A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben, köteles részt venni.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.
Az óvodába a 2021-2022-es nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.
Az e határnapig született gyermekek 2021. szeptember 1-jétől óvodakötelesek.
(A 2018. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2022. szeptember 1-jétől kezdődik.)

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az intézményvezető a felvétellel kapcsolatos döntése ellen a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet Kalocsa Város Jegyzőjéhez (6300 Kalocsa, Szent István király út 35..) kell benyújtani.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
Az óvodai körzethatárok a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index linken elérhetők.


A beiratkozás módjai:
- a szülő kitölti a szándéknyilatkozatot, kiemelten fontos, a pontos adatszolgáltatás!
- A szándéknyilatkozatot e-mailben vagy papír alapon megküldi az intézménynek.
- e-mail: kalocsaiovodak@gmail.com
- postacím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 19.
- személyesen az Óvodavezetői Iroda (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) ablakán.

Óvodáinkban folyó nevelő – oktató munkáról a www.kalocsai-ovodak.hu oldalon tájékozódhat.
Szükséges dokumentáció, melyet az óvodába lépés első napján kell bemutatni.

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek TAJ kártyája
• a gyermek adóigazolványa
• a gyermek nevére kiállított lakcímét igazoló hatósági igazolványa
• a szülő, törvényes képviselő személyes okmányai (lakcímkártya)
• nem magyar állampolgárság esetén, a tartózkodás jogcímét igazoló okirat

Szükséges bemutatni, ha van:
• tartós betegségről szóló szakorvosi véleményt
• integrált neveléshez szükséges Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított szakvéleményt
• érvényes Gyermekvédelmi Kedvezmény határozatot
• a gyermek hátrányos helyzetét igazoló dokumentumot

Szeretettel várjuk gyermekét óvodáinkba!
Együttműködésüket, köszönjük szépen!
2021.02.17.
A 2021-es oktatási év nyári zárásának terve


2021.01.06.Étkezési díj befizetése

Tisztelt Címzettek! Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az Áfa törvény 2021. január 1-től hatályba lépő adatszolgáltatásokra vonatkozó változása miatt a magánszemélyek részére is számlaadási kötelezettség terheli a Kalocsai Közétkeztetési Intézményt.

Tisztelettel kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy csak az fizessen étkezési díjat, akár átutalással, akár készpénzzel, akinek az intézmény által kiállított számla a rendelkezésére áll.

Az Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2020. őszén hozzájárulási nyilatkozat formájában kérte a szülőket, gondviselőket a számlázáshoz szükséges adatok megadására. A továbbiakban az intézmény csak azon gyermekek és felnőttek számára tud étkezést biztosítani, akik hozzájárulási nyilatkozatai az intézmény nyilvántartásában megtalálhatóak.

Az intézmény által a szülők részére kiküldött első számlák a 2021. január hónap összes étkezési napjára kiállításra kerültek. A 2020. december 31-én fennálló tartozások, illetve túlfizetések a következő 2021. februári hónap számlájában fognak megjelenni.

A pandémiás helyzet miatt készpénzes befizetésre kizárólag számlával rendelkezők részére továbbra is a Kalocsai Polgármesteri Hivatal 37-es irodájában van lehetőség a Hivatal ügyfélfogadási rendjéhez igazodva.

Szerda 8:00 – 12:00 között

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény irodájában egyidejűleg 1 ügyfél tartózkodhat, a belépés csak hívásra történhet.

A menza és napközi díjak befizetése esetén kérjük a szülőket, részesítsék előnyben a térítési díjak banki átutalással történő teljesítését.
Bankszámlaszám: 11732040-15836586-00000000
Közlemény rovatban kérjük a számla számának feltüntetését.

A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény által kiállított étkezési díjakat tartalmazó számlákat a gyermek nevelési/oktatási intézményében az iskolatitkároktól tudják a szülők átvenni.

Megértésüket és türelmüket ez úton is köszönjük!

Bízva a további sikeres együttműködésben!

Kelt: Kalocsa, 2021. január 06.

Kiss-Ilka Anikó
intézményvezető sk.

2020.04.01.Hirdetmény a 2020/2021. óvodai beíratkozásról

A beiratkozáshoz szükséges szándéknyilatkozat itt letölthető (PDF és WORD formátumban is):
- Nyilatkozat (PDF)
- Nyilatkozat (DOCX)
2020.04.01.Határozat rendkívüli szünet elrendeléséről
2020.03.23.Hirdetmény a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról
2020.03.16.
2020.03.16.Pályázati felhívás
„Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben” EFOP-1.5.3-16-2017-00002

A pályázati felhívás teljes szövege itt letölthető PDF formátumban: felhívás.
A pályázathoz szükséges adatlap, itt letölthető Microsoft WORD formátumban: adatlap.
2019.04.08.
HÍRDETMÉNY
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményébe
a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozás

IDŐPONTJA:
2019.05.06. – 2019.05.10.

Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 12:00

HELYSZÍN:
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, Óvodavezető Iroda
6300 Kalocsa, Szent István király út 19.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
a gyermek:

- TAJ kártyája
- lakcím kártyája
- adókártyája (ha rendelkezik vele)
- személyi igazolványa (ha rendelkezik vele)
- születési anyakönyvi kivonata
- oltási kiskönyve

a szülő:
- személyi igazolványa
- lakcímkártyája

1.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fent megjelölt időpontban és helyszínen.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdés értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kalocsa Város Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.
Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 20. § (2a) bekezdése értelmében az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra a beiratkozás időtartam kezdő időpontjáig, azaz 2019.05.06-ig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

FONTOS tudnivaló:
A külföldön levő óvodaköteles korú gyermek szülője köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját, azaz 2019.05.11-ét követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A szabálysértési törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, melynek megállapítása esetében 5.000 - 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.
2.) Az Alapító Okirat szerint intézményünk jogosult fogadni az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.
4.) A Csokonai Utcai Óvoda egy csoportjában kétnyelvű német nemzetiségi nevelés folyik.
5.) Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésekről a szülőket írásban értesítjük.
6.) Jogorvoslati lehetőséggel az Nkt. 37-38. §-ai alapján élhetnek a szülők.

2019.03.11.
HIRDETMÉNY
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje lehetőséget biztosít a 2019/2020-as óvodai nevelési évre beiratkozók családjának a tagóvodák megtekintésére.
Az óvodai beiratkozások előtti napokban a tagóvodák szeretettel várják az érdeklődő szülőket és a leendő óvodásokat, hogy megismerkedhessenek az óvónőkkel, dadus nénikkel és bepillantást nyerhessenek a nevelési programok gyakorlati megvalósításában.

2019-ben tervezett nyílt napok, óvodalátogatás


Székhelyóvoda (Csokonai u.): 2019. április 16.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Csokonai u. 4.

Bem Apó Utcai Tagóvoda: 2019. április 17.: 09:00-órától egész nap, 16:00 órától játszóház
6300 Kalocsa, Bem apó u. 15. 

Újvárosi Tagóvoda: 2019. április 11.: 09:00-órától egész nap, 16:00 órától játszóház
6300 Kalocsa, Alkony u. 8. 

Kunszt Utcai Tagóvoda: 2019. április 15.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Kunszt J. u. 10.

Zöldfa Utcai Tagóvoda: 2019. április 25.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Zöldfa u. 38.

Viola Utcai Tagóvoda: 2019. április 10.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Viola u. 16.2019-ban tervezett nyílt nap, bölcsődelátogatás

Zrínyi Utcai Bölcsőde: 2019. április 29. de.: 09:00 - 11:00
6300 Kalocsa, Zrínyi M. u. 17.


2019.02.15.A 2019-es év nyári bezárásnak ütemezése itt megtekinthető.
2018.11.26.Új dokumentumok kerültek fel a Dokumentumtárban.
2018.04.09.
HIRDETMÉNY
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményébe a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozás

IDŐPONTJA:
2018.05.07. – 2018.07.11.

Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 12:00

HELYSZÍN:
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, Óvodavezető Iroda
6300 Kalocsa, Szent István király út 19.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
a gyermek:
- TAJ kártyája
- lakcím kártyája
- adókártyája (ha rendelkezik vele)
- személyi igazolványa (ha rendelkezik vele)
- születési anyakönyvi kivonata
- oltási kiskönyve

a szülő:
- személyi igazolványa
- lakcímkártyája

1.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fent megjelölt időpontban és helyszínen.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdés értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 20. § (2a) bekezdése értelmében az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra a beiratkozás időtartam kezdő időpontjáig, azaz 2016.05.02-ig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

FONTOS tudnivaló:
A külföldön levő óvodaköteles korú gyermek szülője köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját, azaz 2017.05.11-ét követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A szabálysértési törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, melynek megállapítása esetében 5.000 - 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.
2.) Az Alapító Okirat szerint intézményünk jogosult fogadni az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.
3.) Az óvodai körzetek az alábbi linken elérhetők:
https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi
4.) A Csokonai Utcai Óvoda egy csoportjában kétnyelvű német nemzetiségi nevelés folyik.
5.) Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésekről a szülőket írásban értesítjük.
6.) Jogorvoslati lehetőséggel az Nkt. 37-38. §-ai alapján élhetnek a szülők.

2018.04.09.
HIRDETMÉNY
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje lehetőséget biztosít a 2018/2019-es óvodai nevelési évre beiratkozók családjának a tagóvodák megtekintésére.
Az óvodai beiratkozások előtti napokban a tagóvodák szeretettel várják az érdeklődő szülőket és a leendő óvodásokat, hogy megismerkedhessenek az óvónőkkel, dadus nénikkel és bepillantást nyerhessenek a nevelési programok gyakorlati megvalósításában.

2018-ban tervezett nyílt napok, óvodalátogatás

Székhelyóvoda (Csokonai u.): 2018. április 25.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Csokonai u. 4.

Bem Apó Utcai Tagóvoda: 2018. április 11.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Bem apó u. 15. 16:00 órától játszóház

Újvárosi Tagóvoda: 2018. április 12.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Alkony u. 8. 16:00 órától játszóház

Kunszt Utcai Tagóvoda: 2018. április 24.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Kunszt J. u. 10.

Zöldfa Utcai Tagóvoda: 2018. április 17.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Zöldfa u. 38.

Viola Utcai Tagóvoda: 2018. április 19.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Viola u. 16.2018-ban tervezett nyílt nap, bölcsődelátogatás

Zrínyi Utcai Bölcsőde: 2018. április 23. de.: 09:00 - 11:00
6300 Kalocsa, Zrínyi M. u. 17.


2017.10.23.
2017.10.09.Az átláthatósági nyilatkozat letölthető a dokumentumtárból.
2017.04.07.
HÍRDETMÉNY
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményébe a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beiratkozás

IDŐPONTJA:
2017.05.02. – 2017.05.05.

Kedd:        8:00 - 16:00
Szerda:     8:00 - 16:00
Csütörtök:  8:00 - 16:00
Péntek:      8:00 - 12:00

HELYSZÍN:
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, Óvodavezető Iroda
6300 Kalocsa, Szent István király út 19.


2017.03.28.
HIRDETMÉNY

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje lehetőséget biztosít a 2017/2018-as óvodai nevelési évre beiratkozók családjának a tagóvodák megtekintésére.

Az óvodai beiratkozások előtti napokban a tagóvodák szeretettel várják az érdeklődő szülőket és a leendő óvodásokat, hogy megismerkedhessenek az óvónőkkel, dadus nénikkel és bepillantást nyerhessenek a nevelési programok gyakorlati megvalósításában.

2017-ben tervezett nyílt napok, óvodalátogatás

Székhelyóvoda (Csokonai u.): 2017. április 11.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Csokonai u. 4.

Bem Apó Utcai Tagóvoda: 2017. április 12.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Bem apó u. 15. 16:00 órától játszóház

Újvárosi Tagóvoda: 2017. április 04.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Alkony u. 8. 16:00 órától játszóház

Kunszt Utcai Tagóvoda: 2017. április 27.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Kunszt J. u. 10.

Zöldfa Utcai Tagóvoda: 2017. április 20.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Zöldfa u. 38.

Viola Utcai Tagóvoda: 2017. április 10.: 09:00-órától egész nap
6300 Kalocsa, Viola u. 16.


2017-ben tervezett nyílt nap, bölcsődelátogatás

Zrínyi Utcai Bölcsőde: 2017. április 19. de.: 08:00 - 10:00
6300 Kalocsa, Zrínyi M. u. 17.
2016.11.10.Kalocsa Város Óvódáiért Alapítvány jótékonysági estje. Részletek itt!
2016.07.06.Új álláshírdetés a dokumentumtárban.
2016.06.03.Új közzétételi lista a Dokumentumtárban.
2016.04.01.
HÍRDETMÉNY
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje intézményébe a 2016/2017. nevelési évre történő óvodai beiratkozás

IDŐPONTJA: 2016.05.02 – 2016.05.06.

Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 12:00

HELYSZÍN:
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, Óvodavezető Iroda
6300 Kalocsa, Szent István király út 19.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

a gyermek:
- TAJ kártyája
- lakcím kártyája
- adókártyája (ha rendelkezik vele)
- személyi igazolványa (ha rendelkezik vele)
- születési anyakönyvi kivonata
- oltási kiskönyve

a szülő: - személyi igazolványa
- lakcímkártyája


2016.03.23.Hirdetmény - Tagóvodák megtekintése 2016. (Letöltés: PDF formátum)
2016.02.22.
Munkaterv a 2015/2016. nevelési évre (Letöltés: PDF formátum)
2016.01.26.A 2016-os nyári zárvatartás ütemezése (Letöltés: PDF formátum)
2015.11.10.Meghívó a Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány Jótékonysági estjére.
2015.08.07.
TÁJÉKOZTATÁS

Kedves Szülők!
A 2015. évi LXIII. törvény (a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján), 2015. szeptember 1- én lép hatályba.

Ennek értelmében a bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés a 2015/2016-os nevelési évben ingyenes lesz azoknak a családoknak, akik:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
  • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
  • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (nettó 89.408 Ft)
  • nevelésbe vették

Az ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges a fentiekben felsorolt feltétel valamelyikének kiválasztása. Az ehhez szükséges nyilatkozatot kérje az óvodában.

Amennyiben az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a 89 408,- Ft-ot a szülőknek egy erre készített nyomtatványon nyilatkozniuk kell erről. A nyilatkozat szintén az óvodában elérhető.

Kérje az óvónő segítségét!

2015.06.25.Új álláshirdetések jelentek meg a dokumentumtárban.
2015.05.15.Új dokumentum jelent meg a dokumentumtárban.
2015.05.04.
Jótékonysági Gálaműsor 2015. ( PDF formátum )
2015.03.17.
Tájékoztató az általános iskolai körzetekről. ( PDF formátum )
2015.03.13.Új dokumentum jelent meg a Dokumentumok menüpont alatt.
2015.02.18.
2015/2016-os nyílt nap, óvodalátogatás


Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje lehetőséget biztosít a 2015/2016-os óvodai nevelési évre beiratkozók családjának a tagóvodák megtekintésére.
Az óvodai beiratkozások előtti napokban a tagóvodák szeretettel várják az érdeklődő szülőket és a leendő óvodásokat, hogy megismerkedhessenek az óvónőkkel, dadus nénikkel és bepillantást nyerhessenek a nevelési programok gyakorlati megvalósításába.

2015-ben tervezett nyílt napok, óvodalátogatás

Székhelyóvoda (Csokonai u.): 2015. április 14.
6300 Kalocsa, Csokonai u. 4.

Bem Apó Utcai Tagóvoda: 2015. április 15.
6300 Kalocsa, Bem apó u. 15.

Újvárosi Tagóvoda: 2015. április 21.
6300 Kalocsa, Alkony u. 8.

Kunszt Utcai Tagóvoda: 2015. április 23.
6300 Kalocsa, Kunszt J. u. 10.

Zöldfa Utcai Tagóvoda: 2015. április 27.
6300 Kalocsa, Zöldfa u. 38.

Viola Utcai Tagóvoda: 2015. április 16.
6300 Kalocsa, Viola u. 16.

2015-ben tervezett nyílt nap,bölcsődelátogatás

Zrínyi Utcai Bölcsőde: 2015. április 24.
6300 Kalocsa, Zrínyi M. u. 17.
2015.02.12.Kérjük támogassa adója 1%-ával a Kalocsa Város Óvodáiért Alapítványt!
2015.01.15.
2015.01.15.Hirdetmény a 2015/2016-os évre


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz